Tryb działania państwowych osób prawnych

Tryb działania państwowych osób prawnych w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej oparty jest na podstawie Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. 2001.98.1070  z późn. zm.),  Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 19 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych  (Dz. U. 2012.1476.)  oraz Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku  (Dz.U.2009.157.1240 z późn. zm) 

Organem odpowiedzialnym w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto za gospodarkę finansową jest  Dyrektor Sądu, który:

1) kieruje gospodarką finansową sądu,

2) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
3) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu;
4) koordynuje  działania  organizacyjne   na rzecz  optymalizacji  ponoszonych wydatków;
5) przedstawia  Dyrektorowi  Sądu  Apelacyjnego projekty planów finansowych;
6) odpowiada za  przestrzeganie  zasad  bezpieczeństwa  i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
7) odpowiada za przestrzeganie  zasad  ochrony i bezpieczeństwa obiektów sądowych, stosownie do obowiązujących  przepisów ustawy z dnia 7 lipca  1994r. – prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623  z późn. zm.);
8) podlega  służbowo Prezesowi  Sądu Rejonowego, a w zakresie dysponowania  budżetem i sprawowania  kontroli finansowej i gospodarowania  mieniem  Skarbu Państwa  - Dyrektorowi  Sądu Apelacyjnego;

 

ponadto

9) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych,  tj. w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych funkcjonowania sądu i wykonywania przez sąd  zadań, o których mowa w art. 1 par. 2 i 3 usp)
10) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;
11) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów, w wydziałach sądu;

Rejestr zmian dla: Tryb działania państwowych osób prawnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
publikacja + uzupełnienie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
uzupełnienie informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d