Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw reguluje:

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych,

- Instrukcja Kancelaryjna Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu.

 

Pisma wszczynające sprawy sądowe wpływają do Sądu za pośrednictwem urzędu pocztowego lub bezpośrednio do Biura Podawczego. Biuro Podawcze jest komórką organizacyjną zajmującą się obsługą wejścia i wyjścia korespondencji dla całego sądu.

 

Na każdym piśmie bezpośrednio wpływającym do Biura Podawczego Sądu pracownik zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę i godzinę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo, wraz z kopertą, w której pismo zostało nadesłane. Na żądanie osoby wnoszącej pismo, pracownik Biura Podawczego przyjmuje je, poświadczając jego przyjęcie na kopii pisma lub w książce doręczeń.

  

Korespondencja wpływająca do Sądu jest rejestrowana we właściwych urządzeniach ewidencyjnych, sortowana i przekazywana dalej do właściwych komórek organizacyjnych (prezesa sądu, oddziałów oraz wydziałów).

 

Pisma wszczynające sprawy merytoryczne (pozwy), dla których załatwienia został powołany Sąd, są przekazywane do właściwych wydziałów. Odtąd sprawa toczy się w postępowaniu sądowym, zgodnie z wymogami prawa formalnego właściwego dla rodzaju sprawy, aż do ostatecznego załatwienia. 

 

Pisma wszczynające sprawy wpływające do oddziałów sądu są rejestrowane według podziału rzeczowego, zgodnie z wykazem haseł jednolitego rzeczowego wykazu akt. W korespondencji narastającej w toku sprawy zainteresowane strony (obywatele, urzędy, stowarzyszenia) posługują się znakiem sprawy jaki nadano pierwszemu pismu nadającemu bieg postępowaniu. Załatwienie sprawy, poprzez udzielenie odpowiedzi stronie postępowania lub inne rozstrzygnięcie jest rejestrowane w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, a wszystkie pisma o tym samym znaku tworzą akta sprawy.

Rejestr zmian dla: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2019-07-03
Publikacja w dniu:
2019-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-12-13
Publikacja w dniu:
2017-12-13
Opis zmiany:
publikacja + uzupełnienie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-12-12
Publikacja w dniu:
2017-12-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d