Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:

 1. Tryb udostępnienia i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania oraz zasady zaskarżenia oraz sprzeciwu reguluje ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352).
 2. Wszystkie dane zamieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także orzeczenia opublikowane w Portalu Orzeczeń uważa się za udostępnione informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
 3. Informacje sektora publicznego nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek.
 4. Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego zobowiązany jest do poinformowania o:
  • źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego,
  • przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,
  • w przypadku orzeczeń - obowiązku wskazania daty jego wydania i sygnatury sprawy
  • braku odpowiedzialności Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, jak też nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystanej, a także za wykorzystanie informacji pozyskanych w sposób inny niż określony w pkt 1 powyżej lub z pominięciem procedury wnioskowej.
 5. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanych w celu ich powtórnego wykorzystania (np. zaopatrujący orzeczenia sądowe w tezy), zobowiązany jest do wskazania tego faktu. Podmiot powtórnie wykorzystujący informację sektora publicznego w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne lub uzasadnienie prawne orzeczenia sądowego).
 6. Zasady powtórnego wykorzystania informacji publicznej udostępnionej na wniosek określane są indywidualnie, w zależności od przedmiotu wniosku. Wnioskodawcy może zostać przedstawiona oferta określająca warunki ponownego wykorzystania żądanych informacji oraz ewentualna wysokość opłaty. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 7. Wnioski pisemne należy kierować na adres: Prezes Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, bądź w formie elektronicznej na adres oddz.administracyjny@poznan-staremiasto.sr.gov.pl

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:

 • koszty pracy dodatkowej, w tym stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji zgodnie z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego,
 • koszty materiałów wykorzystanych/zużytych w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (w tym np. nośników informatycznych),
 • należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Informacja o przysługujących środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu

 1. Od decyzji Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego przysługuje odwołanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu w terminie 14 dni składane za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu).
 2. Od decyzji drugoinstancyjnej (decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu) przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
 3. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat za jej ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, złożyć do Prezesa Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o jej przyjęciu. Brak zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 4. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezesa Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.
 5. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 6. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) z tym, że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Rejestr zmian dla: Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Wojciech Gawronek
Dokument z dnia:
2017-05-13
Publikacja w dniu:
2017-05-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Maciej Stachowiak
Dokument z dnia:
2017-03-10
Publikacja w dniu:
2017-03-10
Opis zmiany:
b/d